Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Những năm gần đây, trên phạm vi cả nước, tình hình thời tiết, thiên tai có diễn biến phức tạp, khó lường gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Năm 2021, dự báo tình hình thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (Chỉ thị số 42), Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai (Nghị quyết số 76); để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch bệnh Covid-19, chủ động tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021; xây dựng, rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của ngành, địa phương, đơn vị sát với tình hình thực tế, theo từng cấp độ rủi ro thiên tai đảm bảo an toàn cao nhất về người và tài sản; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, tổ chức thực hiện ngay tại địa bàn cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”; lồng ghép các nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 85-CTr-TƯ ngày 15/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; các Kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố: số 274/KH-ƯBND ngày 12/11/2019 thực hiện Nghị quyết số 76, số 214/KH-UBND ngày 26/8/2020 thực hiện Chỉ thị số 42.

Phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống thiên tai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật Đê điều và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và của thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, phải được lồng ghép trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án của các cấp, các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn thành

phố; cụ thể hóa phương châm: “công trình kinh tế - xã hội phải góp phần phòng chống thiên tai, công trình phòng chống thiên tai phải góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; tất cả các công trình phải an toàn trước tác động của thiên tai”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các tình huống thiên tai, thảm họa.

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, các Nghị định của Chính phủ: số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 quy định về phòng thủ dân sự đảm bảo tinh gọn, phân công rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực điều hành của Ban Chỉ huy và từng thành viên.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện và kịp thời rà soát, bổ sung đảm bảo tính sát thực, khả thi các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu; đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi, công trình công cộng, trường học, nhà chung cư, công trình kỹ thuật hạ tầng, kho tàng, nhà xưởng, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, v.v... Tập trung nguồn lực thực hiện tu bổ đê điều, thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền. Ngăn chặn và xử lý cương quyết các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi.

Tổ chức thống kê số lượng tàu thuyền, thuyền viên, lồng bè thuỷ sản; tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu thuyền vận tải, tàu du lịch theo phân cấp; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị an toàn, thiết bị thông tin liên lạc của tàu thuyền hoạt động trến sông, trên biển.

Tổ chức và bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin liên lạc phục vụ dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai theo quy định tại Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thông tin chỉ đạo, chỉ huy trong mọi tình huống thiên tai; chú trọng thông tin cảnh báo thiên tai cho ngư dân hoạt động trên biến.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực ban tham mưu tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai.

Tổ chức thu đúng, thu đủ và quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích Quỹ Phòng, chống thiên tai.

Một số nhiệm vụ cụ thể:

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố: chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, địa phưong, đơn vị điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. Tổ chức lập và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu cấp thành phố.

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các ngành, địa phương; chỉ đạo, điều hành ứng phó kịp thời, linh hoạt các tình huống thiên tai và các hoạt động thường xuyên về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổng họp báo cáo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố và Trung ương theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố): Tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố điều hành các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng phương án bảo vệ đê điều, công trình thuỷ lợi cấp thành phố; chỉ đạo tổ chức tập huấn lực lượng trực ban tham mưu phòng chổng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chủ trì, phối họp với địa phương, cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình; tổng họp tình hình, kêt quả kiếm tra, đánh giá an toàn công trình đê điều, thủy lợi trước mùa lũ bão, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng, củng cố, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện hoạt động thuỷ sản trên sông, trên biển và tại các khu neo đậu tránh trú bão, các khu nuôi trồng thuỷ sản; kiểm đếm thuyền viên, người lao động và phưong tiện hoạt động trên sông, trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới; có phưong án dự phòng giống cây trồng, vật nuôi phục vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và các ngành, địa phưoưg, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn chung toàn thành phố; tổ chức trực ban, chỉ huy, điều hành xử lý các tình huống khẩn cấp về tìm kiếm cứu nạn trên đất liền theo Điểm a, Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án huấn luyện, diễn tập; bố trí lực lượng, phương tiện xung kích của thành phố sẵn sàng hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng các địa phương, các ngành tham gia cứu hộ đê và xử lý các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực về Phòng thủ dân sự theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP; ứng phó sự cố tràn dầu của thành phố theo quy định tại Điểm 2 Mục VI Ke hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phối họp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, các đơn vị thuộc Vùng I Hải quân xây dựng kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn khu vực biên giới biển, hải đảo và cửa khẩu cảng; tổ chức trực ban, chỉ huy, điều hành ứng phó với các tình huống khẩn cấp về thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực biên giới biển, hải đảo và cửa khẩu cảng; Phối họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện, quận ven biển thành lập, ban hành và bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động đánh bắt hải sản theo mô hình “tổ đánh cá đoàn kết”; tăng cường kiểm tra, nắm chắc số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền, thuyền viên, điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị an toàn trên các tàu thuyền.

Công an thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai; triển khai lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp; huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để tham gia ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và sơ tán, di dời dân khu vực nguy hiểm; chỉ đạo lực lượng công an các địa phương phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Thuỷ lợi. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, sơ tán người khi xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn và sự cố cháy lón nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 13, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ; tham gia ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu Khu vực miền Bắc và các doanh nghiệp vận tải, kinh doanh xăng dầu xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu theo Ke hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thành phố được ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Kế hoạch số 168/KH-ƯBND ngày 24/6/2020 của ưỷ ban nhân dân thành phố về thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Ke hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; tham gia trực tiếp chỉ huy, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch, bố trí lực lượng và phương tiện của thành phố sẵn sàng hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng các địa phương, các ngành tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên sông, biển và sự cố môi trường do thiên tai.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, các địa phương và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch, phương án huy động và tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông, các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn thành phố; xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo giao thông, đảm bảo an toàn tại các cơ sở đóng tàu, bến cảng; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tại các bến phà; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư của ngành tham gia xử lý sự cố thiên tai.

Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tu bổ, sửa chữa nhà cửa xung yếu; cắt tỉa cây xanh; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai cho các công trình xây dựng công cộng và dân dụng, phương án phòng chống và cứu sập nhà cửa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và ưu tiên bố trí vốn cho công tác tu bổ đê điều, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc khục hậu quả thiên tai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các ngành, địa phương theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Công thương, Sở Y tế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án dự trữ phương tiện, hàng hoá thiết yếu, thuốc chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phục vụ phòng chống thiên tai.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của ngành đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tại các cơ sở du lịch, cơ sở văn hoá, thể thao, tôn giáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn thiên tai cho học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục đào tạo; đưa kiến thức phòng chống thiên tai vào giảng dạy.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, Đài Thông tin Duyên hải Hải Phòng kiểm tra hệ thống hạ tầng kỹ thuật thông tin; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Sở Ngoại vụ chủ trì thực hiện công tác đối ngoại của thành phố trong hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng: Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong

các khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng chổng thiên tai, tìm kiểm cứu nạn theo phân công, phân cấp quy định tại Nghị định so 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 và Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án di dời dân ra khỏi khu vực trũng thấp, nguy hiểm khi có thiên tai; tổ chức diễn tập phương án hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng cứu hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và chi viện cho địa phương khác khi có yêu cầu; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo (trong đó đặc biệt lưu ý việc tổng họp, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ), đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Ưỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ven biển phối họp với các Đồn Biên phòng sở tại, Chi cục Thuỷ sản kiểm tra, rà soát, tổng họp nắm chắc số lượng tàu thuyền, thuyền viên, người lao động hoạt động thuỷ sản để xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn; kiểm soát chặt chẽ phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, thông tin liên lạc trước khi ra khơi; tổ chức thành lập tổ đánh cá đoàn kết.

Đài Khí tượng thuỷ văn Khu vực Đông Bắc đảm bảo cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai cho Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố và các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan để chủ động đối phó.

Trung tâm Phối họp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện lực lượng xung kích tìm kiếm cứu nạn, phương án huy động lực lượng, phương tiện phối họp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng xây dựng và chủ trì thực hiện kế hoạch, phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên vùng nước cảng biến Hải Phòng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng xây dựng và tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện; ưu tiên cấp điện cho tip sở các cơ quan Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, các trạm quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, các trạm bơm, các cống tiêu úng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, cổng Thông tin điện tử thành phố phối họp chặt chẽ với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Đài Khí tượng thuỷ văn Khu vực Đông Bắc và các cơ quan liên quan thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin chỉ đạo ứng phó; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, quận, xã, phường, thị trấn, Thú trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này

1 2 3 4 5 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 389
  • Trong tuần: 7321
  • Tất cả: 3054730